اخبار شرکت آسمان

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / خرداد ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در خرداد ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اردیبهشت ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / فروردین ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / فروردین ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در فروردین ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اسفند ۱۴۰۰

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اسفند ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در اسفند ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / بهمن ۱۴۰۰

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / بهمن ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در بهمن ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / دی ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / دی ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در دی ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / آذر ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / آذر ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / آبان ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / آبان ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / مهر ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ طی مهرماه ۱۴۰۰ را مشاهده می‌فرمایید.…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / شهریور ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / شهریور ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ طی شهریورماه ۱۴۰۰ را مشاهده می‌فرمایید.…
دکمه بازگشت به بالا