در حال بارگذاری... در حال بارگذاری...
Close
English English
Menu
پروژه‌های گروه باران

پروژه‌های گروه باران

باران در یک نگاه

باران در یک نگاه

زیربنای پروژه‌های بهره‌برداری شده
زیربنای پروژه‌های بهره‌برداری شده
۵۰/۰۰۰ متر مربع
۵۰/۰۰۰ متر مربع
زیربنای پروژه‌های در حال ساخت
زیربنای پروژه‌های در حال ساخت
۱۵۰/۰۰۰ متر مربع
۱۵۰/۰۰۰ متر مربع
زیربنای کل پروژه‌ها
زیربنای کل پروژه‌ها
۱۹۸/۰۰۰ متر مربع
۱۹۸/۰۰۰ متر مربع
باران
هتل برج مسکونی باران یک

هتل برج مسکونی باران یک

۱۳۹۰
۱۳۹۰
اولین هتل برج مسکونی ایران
اولین هتل برج مسکونی ایران
زیر بنا کل
زیر بنا کل
۱۶,۵۰۰ متر مربع
۱۶,۵۰۰ متر مربع
زیر بنا مسکونی
زیر بنا مسکونی
۱۱,۰۰۰ متر مربع
۱۱,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مشاعات
زیر بنا مشاعات
۶,۵۰۰ متر مربع
۶,۵۰۰ متر مربع
باران
هتل برج مسکونی باران دو

هتل برج مسکونی باران دو

۱۳۹۴
۱۳۹۴
شکوفایی یک سبک زندگی
شکوفایی یک سبک زندگی
زیر بنا کل
زیر بنا کل
۳۱,۰۰۰ متر مربع
۳۱,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مسکونی
زیر بنا مسکونی
۱۹,۰۰۰ متر مربع
۱۹,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مشاعات
زیر بنا مشاعات
۱۲,۰۰۰ متر مربع
۱۲,۰۰۰ متر مربع
باران
هتل برج مسکونی باران سه

هتل برج مسکونی باران سه

۱۳۹۹
۱۳۹۹
خانه سبز پنج ستاره
خانه سبز پنج ستاره
زیر بنا کل
زیر بنا کل
۴۲,۰۰۰ متر مربع
۴۲,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مسکونی
زیر بنا مسکونی
۲۵,۰۰۰ متر مربع
۲۵,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مشاعات
زیر بنا مشاعات
۱۵,۰۰۰ متر مربع
۱۵,۰۰۰ متر مربع
باران
هتل برج مسکونی باران چهار

هتل برج مسکونی باران چهار

۱۴۰۲
۱۴۰۲
نوآوری برای کیفیت زندگی
نوآوری برای کیفیت زندگی
زیر بنا کل
زیر بنا کل
۷۵,۰۰۰ متر مربع
۷۵,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مسکونی
زیر بنا مسکونی
۵۰,۰۰۰ متر مربع
۵۰,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مشاعات
زیر بنا مشاعات
۲۴,۰۰۰ متر مربع
۲۴,۰۰۰ متر مربع
باران
هتل برج مسکونی باران پنج

هتل برج مسکونی باران پنج

در حال بررسی و مطالعات
در حال بررسی و مطالعات
بزودی ...
بزودی ...
زیر بنا کل
زیر بنا کل
۲۹,۰۰۰ متر مربع
۲۹,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مسکونی
زیر بنا مسکونی
۱۵,۰۰۰ متر مربع
۱۵,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مشاعات
زیر بنا مشاعات
۱۱,۰۰۰ متر مربع
۱۱,۰۰۰ متر مربع
باران
هتل برج مسکونی باران VIP

هتل برج مسکونی باران VIP

۱۴۰۲
۱۴۰۲
برای سلیقه‌های خاص
برای سلیقه‌های خاص
زیر بنا کل
زیر بنا کل
۱۳,۰۰۰ متر مربع
۱۳,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مسکونی
زیر بنا مسکونی
۸,۵۰۰ متر مربع
۸,۵۰۰ متر مربع
زیر بنا مشاعات
زیر بنا مشاعات
۵,۰۰۰ متر مربع
۵,۰۰۰ متر مربع
باران
کلینیک سلامت باران

کلینیک سلامت باران

در حال بررسی و مطالعات
در حال بررسی و مطالعات
بزودی ...
بزودی ...
زیر بنا کل
زیر بنا کل
۲۸,۰۰۰ متر مربع
۲۸,۰۰۰ متر مربع
زیر بنا مسکونی
زیر بنا مسکونی
بزودی ...
بزودی ...
زیر بنا مشاعات
زیر بنا مشاعات
بزودی ...
بزودی ...
حقوق مالکیت معنوی این وب‌سایت برای گروه باران محفوظ است | راهبری وب‌سایت: روابط عمومی و ارتباطات سازمانی گروه باران

نسخه انگلیسی به زودی منتشر می شود
English version coming soon